Regulamin sklepu internetowego limee.pl

§1 Postanowienia Ogólne

1.1. Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.limee.pl ,

1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.limee.pl (zwany dalej: Sklep internetowy limee.pl) 
jest prowadzony przez KAMOA COMMERCE GROUP sp. z o.o. Nowy Świat 33/13 Warszawa 00-029 , wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Warszawy wydział XII  pod nr 0000973901 , NIP: 5252909391 , REGON: 522124330 .


1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) Adres poczty elektronicznej: limeekontakt@gmail.com
2) Listowo – Nowy Świat 33/13 , Warszawa 00-029
3) Formularz kontaktowy dostępny pod adresem www.limee.pl/kontakt
4) Czat online dostępny w prawym dolnym rogu strony

1.4. Regulamin sklepu internetowego LIMEE.PL umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.limee.pl w sposób umożliwiający
Klientom jego 
pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

§ 2 Definicje

Pojęcia, którymi posługuje się niniejszy regulamin oznaczają:

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,

2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę

bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika,

że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności

z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na

podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,

2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną

niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we

własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności

prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,

2.4. Sprzedawca – KAMOA COMMERCE GROUP Sp z o.o. , 0000973901 , NIP: 5252909391 , REGON: 522124330,

2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.limee.pl prowadzony przez KAMOA COMMERCE GROUP.

2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),

2.7. Towary –  towary wysyłane z Polski będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym ,

2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r.

(Dz.U.2020.344),

2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,

2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.

2.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

§ 3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w PLN/GBP/EURO/USD.

3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu www.limee.pl , jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu

Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez

Sprzedającego.

3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym www.limee.pl kodów rabatowych (Punkty LIMEE) upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.

3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym limee.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym limee.pl konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera/Opera GX, Safari dla systemu OS X, itd.

3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.

3.7. Strona Sklepu internetowego limee.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

3.8.Sklep nie jest płatnikiem VAT i nie wystawia faktur VAT.  Sklep może wystawić fakturę bez VAT jeśli klient powiadomi o tym Sprzedawcę w dodatkowych informacjach przy składaniu zamówienia.

§ 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym limee.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu.

4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.

4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą, klient może również zobaczyć status swojego zamówienia mając zarejestrowane konto na stronie limee.pl w zakładce Moje Konto – Zamówienia.

4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.

4.5. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym limee.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

§ 5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W sklepie limee.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:
– BLIK 
– Kartą płatniczą 
– Przelew na konto 
– Płatność za pobraniem (Dostępna tylko i wyłącznie dla stałych klientów)

Usługi płatności świadczy firma HotPay, z siedzibą na ul. 27 Stycznia 9, 34-120 Andrychów, NIP: 5512627897, REGON: 366165170, KRS: 0000655383). 
W przypadku płatności kartą w walucie innej niż PLN, usługi płatności świadczy firma STRIPE ( 510 Townsend Street , 94103 , San Francisco , Stany Zjednoczone)

 5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) potwierdzenie złożonego zamówienia wraz z jego statusem.

5.3. Sklep internetowy limee.pl umożliwia wpłatę należności za pośrednictwem następujących zewnętrznych serwisów płatności elektronicznych takich jak:
– Hotpay.pl

– Stripe.com

5.4. Klient jest obowiązany do dokonania płatności za pomocą jednego z wyżej wymienionych sposobów w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy

sprzedaży.

5.5. W przypadku wyboru płatności za pobraniem która dostępna jest dla stałych klientów, Klient zobowiązany jest do dokonania płatności przy odbiorze przesyłki.

§ 6 Dostawa

6.1. Zamówione towary wysyłane są z Polski i dostarczane wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i Unii Europejskiej , Towar wysyłany jest pod adres wskazany przez Klienta w formularzu zamówienia.

6.2. Czas wysyłki towarów wynosi 48 godzin. Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby dostawa towaru nastąpiła w czasie podanym w karcie produktu w sklepie internetowym. W przypadku niemożliwości dostawy towaru w wyżej wymienionym czasie, Kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną.

6.3. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się za pośrednictwem:

– Kurier INPOST
– Kurier DHL
– Paczkomaty INPOST
– Pobranie INPOST
– Pobranie DHL

6.4. W momencie przekazania towaru firmie kurierskiej Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres podany w zamówieniu, Jeśli klient jest zarejestrowany na stronie limee.pl może zobaczyć status swojego zamówienia również w zakładce Moje Konto – Zamówienia.

6.5. Koszty dostarczenia Towaru, które oprócz ceny za Towar ponosi Klient, są podawane na stronie internetowej Sklepu przy składaniu Zamówienia, Cena i Sposób dostawy towaru jest zależny od jego gabarytów.

6.6. Koszt dostawy towaru w przypadku wyboru płatności za pobraniem w całości pokrywa Klient.

6.7. W momencie przyjęcia towaru Klient zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór i sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia zniszczenia lub naruszenia opakowania należy, w obecności kuriera, sporządzić protokół szkody, który wraz z ewentualną reklamacją powinien zostać niezwłocznie przesłany do nas poprzez formularz w zakładce kontakt – Reklamacje lub na adres email limeekontakt@gmail.com . Od tej pory towar staje się własnością klienta.

6.8.  W przypadku nieodebrania przesyłki bądź odmowy jej przyjęcia przez Klienta, wraca ona na koszt zamawiającego. 

§ 7 Odstąpienie do umowy

7.1. Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
Zwrot zostanie rozpatrzony w momencie, gdy zamawiający poda wszystkie niezbędne informacje dotyczące transakcji.
Zwrot nie obejmuje:
a) Towarów na zamówienie (np. Folia cięta na odcinki)
b) akumulatorów oraz baterii.

7.2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, 
Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o

odstąpieniu od umowy w zakładce Kontakt lub drogą elektroniczną na adres mailowy sprzedawcy limeekontakt@gmail.com . Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu złożone po terminie, o którym mowa w §7 pkt. 7.1 nie wywołuje skutków prawnych.

7.3. W przypadku złożenia przez Konsumenta lub Przedsiębiorcę na prawach konsumenta, oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną za pośrednictwem elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, Sprzedawca niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy (na trwałym nośniku danych w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.

7.4. Koszt zwrotu towaru ponosi Kupujący.

7.5. Zwracany towar powinien być pełnowartościowy, nieużywany , w oryginalnym opakowaniu. Przesyłka z zwracanym Towarem powinna być dobrze zabezpieczona, aby nie powstały żadne uszkodzenia w trakcie jego transportu.

7.6. Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której odstąpił od umowy. Sprzedający może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, rzecz podlegająca zwrotowi zostanie odebrana przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.

7.7. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny, bądź nosi ślady użytkowania, wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki, lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.

7.8. W przypadku odstąpienia od umowy wszystkie dokonane przez Kupującego płatności zostaną przekazane po pozytywnym rozpatrzeniu na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie do 14 dni od dnia otrzymania przesyłki ze zwracanym Towarem , ostateczne przyjęcie zwrotu uzależnione jest od stanu w jakim został on dostarczony do Sprzedawcy. Uiszczone przez Kupującego koszty dostawy nie podlegają zwrotowi, albowiem Sprzedawca w takim przypadku ponosi straty majątkowe. 
 

7.9. Sprzedawca oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa w § 7 pkt 7.9 Regulaminu zostanie zrealizowany przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego

użył Kupujący. Sprzedawca w porozumieniu ze Kupującym, może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego

dodatkowych kosztów.

7.10. Sprzedawca oświadcza, że prawo do odstąpienia nie przysługuje w odniesieniu do umów ujętych w art. 38 ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta,

7.11. Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został

zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru.

§8 Reklamacje

8.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.

8.2. Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.

8.3. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do Sprzedającego, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie poprzez e-mail na adres limeekontakt@gmail.com lub w formularzu w zakładce kontakt –  Reklamacje. W zgłoszeniu zaleca się wskazać wadę, jaką zdaniem Klienta towar posiada wraz ze zdjęciem, oraz jeżeli jest to możliwe – udokumentować rzeczoną wadę, datę wystąpienia wady, żądanie sposobu doprowadzenia do zgodności towaru z umową zgodnie z art. 560 i nast. Kodeksu cywilnego oraz podanie danych kontaktowych.

Powyższe wymogi mają charakter zaleceń, ich brak nie ma wpływu na skuteczność reklamacji.

8.4. Sprzedawca w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia.

Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

8.5. Jeżeli Towar ma wadę, Sprzedawca może:

a) Wymienić towar na nowy

b) obniżyć cenę towaru

c) odstąpić od umowy

8.6. Pokrycie kosztów dostarczenia zwracanego towaru do sprzedawcy leży po stronie kupującego.

§9 Zasady publikowania opinii

9.1. Każdy kupujący/klient może publikować opinie o towarze w odpowiednim miejscu na stronie internetowej Sklepu.

9.2. Opinie są subiektywnymi wypowiedziami Klientów. Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ich treść.

9.3. Kupujący/klient oświadcza, że jego wypowiedź nie narusza obowiązujących przepisów prawa, ani praw osób trzecich. Ponosi on pełną odpowiedzialność za wypowiedzi umieszczone przez niego w Sklepie Internetowym limee.pl .

9.4. Nadesłana opinia podlega weryfikacji przez sprzedawcę pod względem sprawdzenia czy opinia ta nie zawiera treści o charakterze zakazanym tj. w szczególności gdy opinia narusza obowiązujące przepisy, zawiera treści zakazane, reklamowe, dane osobowe, narusza prawa autorskie, lub jeśli zostaje publikowana przez programy spamerskie itd.

§ 10 Dane osobowe

10.1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

10.2. Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego limee.pl , dostępnego na stronie www.limee.pl/polityka-prywatnosci .

§ 11 Postanowienia końcowe

11.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie.
Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w 
odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.

11.2. Zmieniony Regulamin wiąże Kupującego/Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest został on

prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia.

11.3. Zgodnie z art. 8 ust. 3 pkt 2 lit. b ustawy z 18.7.2002 r. o świadczeniu usług drogą

elektroniczną podmiot korzystający ze strony sklepu internetowego zobowiązany jest do nieumieszczania na tej stronie treści o charakterze bezprawnym.

11.4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach

konsumenta.

11.5. Niniejszy Regulamin jest dostępny pod adresem internetowym www.limee.pl/regulamin .

11.6. Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim/angielskim .

11.7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.03.2022

Shopping Cart